Dyskusja publiczna nad planem zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sportowej w rejonie Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, w godzinach pracy urzędu, pok. 209 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach na stronie http://bip.boguszow-gorce.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, o godz. 1430 w sali 101.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc na adres Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@boguszow-gorce.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2022 r. Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc.

ŹRÓDŁO I FOT.

boguszow-gorce.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *