2 maja biegniemy na Trójgarb!

2 maja biegniemy na Trójgarb! Trwa ostatni tydzień zapisów.

Regulamin oraz zapisy na Półmaraton Górski „Z flagą na Trójgarbie” dostępne na: https://formularz.ultimasport.pl/25

Plakat Półmaratonu „Z flaga na TRÓJGARBIE”

regulamin pod plakatem

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW
1. ORGANIZATOR

Gmina Stare Bogaczowice Gmina Czarny Bór

ul. Główna 132 ul. Główna 18

58-312 Stare Bogaczowice 58-379 Czarny Bór

tel. 74 845-22-20 tel. 74 845-01-39

fax: 74 845-22-66 fax: 74 845-00-06

Współorganizatorzy:

Biblioteka + Centrum Kultury Czarny Bór

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach

Biuro Zawodów czynne w dniu 02.05.2022 r. w godz. 8:00 – 10:00

Stadion Sportowy w Starych Bogaczowicach

2. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegów górskich, jako formy rekreacji ruchowej. Upowszechnienie zdrowego
trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcenie do uprawiania sportu.
Promocja Gminy Czarny Bór, Gminy Stare Bogaczowice oraz walorów przyrodniczo
turystycznych Masywu Trójgarbu.

3. CHARAKTER IMPREZY

Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które w dniu 02.05.2022 r. ukończyły 18 lat).
Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich (które w dniu 02.05.2022 r. ukończyły 16
lat) tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga Rodziców/Opiekunów prawnych.

4. DYSTANS

•22 km „Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie”

•11 km „Górska dycha Pod Trójgarbem”

5. LIMIT CZASU

Zawodnika obowiązuje limit czasu wynoszący 5 godziny od startu, dla dystansu 22 km.

Zawodnika obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny od startu, dla dystansu 11 km.

5.1 Pomiar czasu

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania numeru z
chipem elektronicznym w widocznym miejscu. Numery startowe wyposażone w chip
elektroniczny wydawane będą w biurze zawodów. Pomiar czasu odbywa się w formie
elektronicznej, systemem obsługiwanym przez firmę ULTIMA SPORT.

Numery startowe muszą być przymocowane do odzieży sportowej na piersiach.
Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz ich
modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych
dyskwalifikowani.

Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego
zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej
osoby jest dyskwalifikowany.

W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, wyjazd itp.) można dokonywać cesji zgłoszenia.
Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów ULTIMA SPORT. Jeżeli w momencie
cesji obowiązuje wyższa opłata przyjmujący cesję dopłaca różnicę za pomocą formularza
zgłoszeniowego ULTIMA SPORT.

6. TERMIN I MIEJSCE STARTU BIEGU

02.05.2022 r. godz. 11: 00 Stadion Sportowy w Starych Bogaczowicach

7. TRASA

22 km

Start ze Stadionu Sportowego w Starych Bogaczowicach, bieg w stronę Zalewu, a następnie
wzdłuż potoku „Chwaliszówka” na skrzyżowanie „Przy czereśni” następnie wbieg na szczyt
Trójgarbu i zbieg ponownie na krzyżowanie „Przy czereśni”. Z tego skrzyżowania zbieg w
kierunku Witkowa, stamtąd wbieg na skrzyżowanie „7 dróg”. Ze skrzyżowania „7 dróg” bieg
koło „Jagodnika” i drogami leśnymi do na Stadionie Sportowym w Starych Bogaczowicach.

11 km

Start ze Stadionu Sportowego w Starych Bogaczowicach, bieg w stronę Zalewu, a następnie
bieg wzdłuż potoku „Chwaliszówka” na skrzyżowanie „Przy czereśni” następnie wbieg na
Trójgarb, zbieg drogami leśnymi do mety nad zalewem w Starych Bogaczowicach.

8. OZNAKOWANIE

Na całej trasie obowiązuje oznakowanie własne biegu:

Lewo / prawo / prosto

Strzałki wskazujące kierunek o kolorze pomarańczowym.

Na odcinkach dróg bez skrzyżowań piktogramy umieszczone są w odstępach ok. 1000 m od
siebie.

Na skrzyżowaniach/rozwidleniach itp. Oznakowanie wygląda następująco:

1. Piktogram pokazujący kierunek PRZED SKRZYŻOWANIEM.

2. Piktogram ZA SKRZYŻOWANIEM upewniający Zawodnika, że nie zboczył z trasy.

3. Powtórzony piktogram w odległości 100200 m za skrzyżowaniem ostatecznie upewniający
Zawodnika, że znajduje się na trasie.

W problematycznych miejscach oprócz piktogramów oznakowanie uzupełnione zostanie
taśmą ostrzegawczą.
9. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW BUFETOWYCH NA TRASIE
Na trasie znajdować się będą punkty bufetowe:

Witków dla długiego dystansu (woda)

Na skrzyżowaniu „przy 7 drogach” dla długiego dystansu

Na skrzyżowaniu „przy czereśni” dla dwóch dystansów

Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek.

10. UBEZPIECZENIE OC

Organizator zapewnia ubezpieczenie OC imprezy.

11. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są „online” poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.starebogaczowice.ug.gov.pl , www.czarny-bor.pl oraz ww.ultimasport.pl

Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia opłata
startowa.

Zgłoszenia online zostaną zamknięte 29 kwietnia 2022 r. Po tym terminie, jeśli zostaną wolne
miejsca, zgłoszenie swojego udziału będzie możliwe w dniu biegu w Biurze Zawodów (8:00
10:00)

Zapisując się na półmaraton lub bieg 12 km, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał
się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać

12. LIMIT UCZESTNIKÓW

Limit osób biorących udział w Półmaratonie Górskim „Z Flagą na Trójgarbie” wynosi 500
osób (suma zapisanych na bieg 21 km i 11 km). O udziale nie decyduje kolejność zapisów
lecz kolejność opłacenia uczestnictwa w półmaratonie.

13. OPŁATA STARTOWA

Oplata startowa do dnia 15.04.2022 r. wynosi 50 zł, dla mieszkańców gmin: Czarny Bór oraz
Stare Bogaczowice 10 zł

Opłata startowa od 16.04. 2022 do 29.04.2022 wynosi 70 zł, dla mieszkańców gmin: Czarny
Bór oraz Stare Bogaczowice – 20 zł

Opłata startowa w dniach 02.05.2022 wynosi 90 zł

Osoby, które ukończyły 60 lat są zwolnione z opłaty startowej.

Płatności dokonujemy poprzez przelew na konto Gminy Stare Bogaczowice

Na rachunek PLN o nr: 91 1600 1462 1016 7807 9000 0024

Tytuł: Półmaraton Górski 2022 – imię, nazwisko oraz data urodzenia zawodnika.
W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzyma: pakiet startowy, medal pamiątkowy,
ciepły posiłek po zawodach, możliwość skorzystania z bufetów na trasie, zabezpieczenie
medyczne, obsługę sędziowską, pamiątkowy numer startowy.

Weryfikacja Zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się 02.05.2022 r. w
godz. 8:00 10:00 w Biurze Zawodów.

W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzyma: pakiet startowy, medal pamiątkowy,
ciepły posiłek po zawodach, możliwość skorzystania z bufetów na trasie, zabezpieczenie
medyczne, obsługę sędziowską, pamiątkowy numer startowy.

13.1 Pamiątkowa koszulka techniczna

W ramach dodatkowej opłaty Zawodnik otrzyma pamiątkową koszulkę techniczną.

Opłata za koszulkę wynosi 30 zł, płatność oraz zamówienie realizowane jest poprzez
formularz zgłoszeniowy na portalu ULTIMA SPORT do dnia 15.04.2022

14. KLASYFIKACJE dla każdego dystansu oddzielnie

•OPEN Kobiet i Mężczyzn.

•wiekowe Kobiet i Mężczyzn

K-20 M-20 (17-29 lat)

K-30 M-30 (30-39 lat)

K-40 M-40 (40-49 lat)

K-50 M-50 (50-59 lat)

K-60 M-60 (60 i więcej lat)

Najszybszy mieszkaniec Gminy Stare Bogaczowice

Najszybszy mieszkaniec Gminy Czarny Bór

15. NAGRODY

OPEN K/M „Półmaraton”:

1.miejsce puchar + nagroda rzeczowa o wartości 600 zł

2.miejsce puchar + nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

3.miejsce puchar + nagroda rzeczowa o wartości 200 zł

Wiekowe:

1.miejsce puchar + nagroda rzeczowa

2.miejsce puchar + nagroda rzeczowa

3.miejsce puchar+ nagroda rzeczowa

Najszybszy mieszkaniec Gminy Stare Bogaczowice puchar
Najszybszy mieszkaniec Gminy Czarny Bór – puchar
W klasyfikacji generalnej (OPEN) nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych
(nagrody nie dublują się).

OPEN K/M „dycha”:

1.miejsce puchar + nagroda rzeczowa o wartości 600 zł

2.miejsce puchar + nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

3.miejsce puchar + nagroda rzeczowa o wartości 200 zł

Wiekowe:

1.miejsce puchar + nagroda rzeczowa

2.miejsce puchar + nagroda rzeczowa

3.miejsce puchar+ nagroda rzeczowa

Najszybszy mieszkaniec Gminy Stare Bogaczowice puchar

Najszybszy mieszkaniec Gminy Czarny Bór – puchar

W klasyfikacji generalnej (OPEN) nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych
(nagrody nie dublują się).

16. Dane osobowe

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek uczestnictwa w półmaratonie. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa
się zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację
wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w
mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi
licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego
wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i
bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych

i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i
nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz
mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na
wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych
celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty
z nim powiązane.

17. Odpowiedzialność zawodnika

Warunkiem startu w półmaratonie lub biegu na 8 km jest wyrażenie przez zawodnika zgody
na udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik wypełniając elektroniczny
formularz zgłoszeniowy potwierdza, startuje na własną odpowiedzialność i ponosi
związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w półmaratonie wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty
startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w
zawodach na własną odpowiedzialność.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i
nagród.

19. CEREMONIA DEKORACJI

02.05.2022 r. Zalew w Starych Bogaczowicach

Dekoracja odbywać się będzie na bieżąco niezwłocznie po dobiegnięciu do mety zawodników
danej grupy.

20. PROTESTY

Protesty do Organizatora Zawodów należy składać w formie pisemnej w czasie trwania
zawodów.

21. NOCLEGI i GASTRONOMIA

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Anny”

58-160 Świebodzice, Cieszów 28, 15 miejsc noclegowych

tel. 74 845 20 90

Zajazd „Przy kominku”

58-312 Stare Bogaczowice,

ul. Główna 1,

8 miejsc noclegowych

tel. 74 8452 323

CESARSKIE PODWÓRKO WIEJSKI GOŚCINIEC

KRZYSZTOF BRADEL, ul. GŁÓWNA 65, CHWALISZÓW, 58-312 STARE BOGACZOWICE

tel. +48 74 845 22 64, kom. 695 656 578, e-mail: info@cesarskiepodworko.pl

Soczyste- pieczyste, Stare Bogaczowice ul. Główna 152
PENSJONAT „MISIÓWKA”
Borówno 12A

58-379 Czarny Bór k/Kamiennej Góry

http://www.misiowka.com

Karczma Kamienna

ul. Wesoła 2, Czarny Bór

tel. (74) 845 06 04

tel. kom.: 664 976 511, 696 46 45

www.karczmakamienna.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „Stawy pod Trójgarbem”

Krystyna i Marian Stawiarscy Witków 47

(74) 880 31 51

605 39 40 35; 691 05 09 95

www.agrowitkow.xt.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „ Pod gruszą”

Ewa Durkacz

Borówno 59

(74) 845 04 60

Gospodarstwo agroturystyczne

Wanda Jawor

Grzędy 27(74) 845 04 93

Gospodarstwo agroturystyczne „Ptasi Śpiew”

Urszula Kędroń

Grzędy 85
(74) 845 04 88
Gospodarstwo Agroturystyczne „Po Młynie”

Bogumiła i Jerzy Kaczanowscy

Grzędy 80A

(74) 845 07 86

Zakład Gastronomiczny „Stołówka”

ul. Skalników 5a, Czarny Bór, tel. 74/ 84 50 798

22. WYŻYWIENIE

Wydawanie bonów żywieniowych dnia 02.05.2022 r. w godz. 08:00 10:00 w biurze
zawodów. Wydawanie posiłków po biegu dnia 02.05.2022 r. w godz. 13:00 17:00.

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz służb porządkowych
Organizatora.

•Na drogach publicznych Zawodników obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

•Wszyscy Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się na
całej trasie.

•Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

•Zawodnicy proszeni są o pozostawianie zużytych opakowań i innych śmieci na punktach
bufetowych, w razie konieczności pozostawienia śmieci na trasie prosimy o zostawienie ich w
widocznym miejscu (na poboczu drogi) ułatwi to służbom Organizatora posprzątanie trasy po
zakończeniu biegu.

•W przypadku rezygnacji z udziału w biegu Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

•Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników imprezy Organizator nie ponosi
odpowiedzialności

•Organizator zapewnia opiekę medyczną.

•Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

•Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby.

•W kwestiach dotyczących przebiegu imprezy nieprzewidzianych niniejszym regulaminem
głos rozstrzygający należy do Organizator

 

źródło i fot. www.starebogaczowice.ug.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *