ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Gminy Głuszyca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego rpogramu Rewitalizacji 2022-2027.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie zapisów projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuszyca na lata 2022-2027. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 maja 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 w formie:
otwartego spotkania informacyjnego z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, które odbędzie się 7 czerwca 2022 r. w godz. 16:00-17:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
ankiety przeprowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Materiały informacyjne, ankieta oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 26 maja 2022 r.:

w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.gluszyca.pl,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy pod adresem www.gluszyca.pl,
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca, pok. nr 2.
Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z zapisami projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuszyca na lata 2022-2027.
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
– z datą wpływu przed dniem 26 maja 2022 r. i po godz. 15:00 w dniu 20 czerwca 2022 r.,
niepodpisane czytelnie umieniem i nazwiskiem,
– przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji).
Treść obwieszczenia (.pdf, 72 KB)

ŹRÓDŁO I FOT.

www.gluszyca.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *